Esiopetus 2020-2021


Toimintakausi 2020-2021

Syyslukukausi 13.8.2020 (to) - 22.12.2020 (ti)

Syysloma vk 42, 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe)

Joululoma 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke)

Kevätlukukausi 7.1.2021 (to) - 5.6.2021 (la)

Talviloma vk 8, 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe)

Suomenkielinen esiopetus noudattaa edellä todettuja työ- ja loma-aikoja poikkeuksena, että esiopetuksen toimintavuosi 2020-2021 päättyy perjantaina 4.6.2021.Yksi esiopetusikäisten pienryhmä 4-7 lasta.

Päiväkodin yhteiset toimitilat, leikkialue ulkona ja esiopetusryhmälle järjestetään oma huone.

Esiopetuksen toiminta-aika on pääsääntöiseti 9:15-13:15, esim retket voivat aiheuttaa poikeuksia. Lasten on mahdollista olla päivähoidossa ennen ja jälkeen esiopetuksen.

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus kaudella 2020-2021 alustavan suunnitelman mukaan

Esiopetuspäivän aikana vaihtelee koko ryhmän, pienryhmien tai parien toiminta tai itsenäinen, yksilöllinen työskentely sekä ulkoilu, ruokailu, lepo ja rentoutuminen sekä leikki.

Ruokailu ja ulkoilu toteutuu yhtä aikaa nuorempien lasten kanssa mikä edistää lasten kykyä toimia taidoiltaan erilaisten lasten kanssa. Yhteisiä tiloja ja eri-ikäisten kanssa yhteistä toimintaa järjestetään muutoinkin. Erilasten teemojen, lasten toiveiden ja toiminnan mukaan myös tilankäyttöä vaihdellaan tarkoituksenmukaisesti.

Oppimismateriaalia ja välineistöä pidetään lasten saatavilla leikkikalujen ohella.

Piha-aluetta ja lähiseudun leikkipuistoja ja ulkoilu-ja liikuntapaikkoja käytetään. Kaupungin kirjasto on noin kerran kuussa oppimispaikkamme. Retkikohteita valitaan yhdessä lasten kanssa teemoihin sopiviksi.

Esiopetuksen sisältöä ohjaa vuodenaikojen vaihtelu, kalenteri mukaan lukien kirkkovuoden juhlapyhät ja jos valmista esiopetuksen materiaalikokonaisuutta käytetään se voisi olla esim. Huiske-materiaali (julkaisija Lasten keskus).

Kristinuskon opetuksellinen painotus päiväkodissa tarkoitta, että kalenterin mukaiset juhlapyhät ja niiden kirkollinen alkuperä kerrotaan sekä näitä ja muita kirkkoon, seurakuntaan liittyviä asioita käsitellään yhteistyössä lähiseurakunnan (Malmin ev.lut) tai perheen kotiseurakunnan kanssa (esim ortodoksit). Raamatun kertomuksiin tutustutaan

Lasten kanssa valittujen teemojen ohella painotetaan liikuntaa. Talvisia liikuntalajeja tullaan harjoittelemaan projekteina jos sää sallii. Toiveena on uimakoulun järjestäminen yhteistyössä Siltamäen uimahallin kanssa.

Laaja-alainen osaaminen

Päivittäin aamupiirissä lasten kanssa käydään läpi päivän ohjelma ja muokataan sitä, jos lasten ehdotukset ja ideat tai muut päivän kulkuun vaikuttavat asiat (esim. ensilumi) antavat aihetta.

Hyödynnämme lähialuetta ja sen mahdollisuuksia toiminnassamme viikoittain. Käytämme julkista liikennettä retkiin, junayhteyksien päästä löytyy useita kohteita lasten valita.

Jos Lasten keskuksen julkaisemaa Huiske-materiaalia pidetään lähtökohtana esiopetusvuodelle, käytetään sekä opettajan että lapsen omaa kirjaa.

Ilmiöpohjaisen oppimisen kautta tutustutaan luontoon, jolloin lasten kiinnostuksen kohteet ohjaavat toimintaa.

Leikki ja draama ovat esiopetuksen työtapana läpi toimintavuoden.. Joulu- ja/tai kevätjuhlaan toteutetaan sopiva draamaprojekti.


Esiopetuspäivän ajankäyttöä mietitään toiminnan ja tarpeen mukaan; kiinteinä kellonaikoina on vain alkamis-, loppumis- sekä ruokailuaika.

Oppimisvälineitä, -pelejä ja leluja pidetään saatavilla.

Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen.

Tietokone internetyhteyksin, tulostin, kamera, tabletit ovat käytössä ohjatusti.


Esiopetuksen sisältöä ohjaa vuodenajat, kalenteri juhlapyhineen ja esiopetuksen Huiske-materiaali.

Vuodenaikojen vaihtelusta ja luonnosta lapset ohjataan valitsemaan teeman ilmiöpohjaisen oppimisen lähtökohdaksi.

Liikuntaa ja/tai ulkoilua on päivittäin.Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Vuodenajat, juhlapyhät, joulu- ja kevätjuhlat

Lasten ja/tai vanhempien ideoimat teemat

Draamakasvatuksen projekti

Talviliikunta (mäenlasku. luistelu, hiihto)

Uimakoulu


Toiminnan dokumentointi ja arviointi

Lasten kanssa kootaan esiopetusvuoden jokaiselle oma kansio tehtävistä ja erilaista kuvista. Lasten kanssa käydään henkilökohtaisia keskusteluja. Itsearviointia harjoitellaan. Ryhmänä keskustellen arvioidaan esiopetuspäivän ja/tai .viikon kulkua, jonka tuloksia opettaja kirjaa myös itselleen itsearvoinnin välineeksi.

Vanhempien kanssa pidetään suunnittelu- ja arviointikeskustelut. Lapsen esiopetuksen oppimsisuunnitelmaan liityvät keskutelut pyritään pitämään elokuu aikana.

Lasten aikaansaannoksia on esillä päiväkodissa ja vanhemmat voivat tutustua lasten tehtäviin ja mahdolliseen esiopetuskirjaan toimintavuoden aikana ja ainakin keskustelujen yhteydessä

Päiväkodin ja ryhmien toimintaa työntekijät arvioivat keskusteluissaan.

Vanhempainilloissa ja yhdistyksen hallituksen kokouksissa on mahdollisuus osallistua esiopetuksen suunnitteluun ja arviointiin.


Huoltajien osallisuus

Huoltajien osallisuus toteutuu lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa.

Lisäksi toteuttetaan vanhempainiltojat, joista yksi on ennen esiopetuksen alkua 10.8.2020, siinä sovitaan tarkka esiopetuksen alkamis-ja päättymisajankohta sekä päätetään käytettäänkö esiopetuskirjaa. Keskustellaan retkistä ja juhista.

Päiväkotia ylläpitävän yhdistyksen toimintaan ja päätöksentekoon osallistuminen tarjoaa myös osallistumismahdollisuuden.Yhteisöllinen oppilashuolto

Esiopetuksen vastuuopettaja keskustelee ja haastattelee lasta kahden kesken hyvinvointiin, kiusaamiseen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä asioista. Lapsiryhmässä näitä asioita käsitellään draamapedagogisin keinoin.

Lasten kanssa sovitaan sisä-ja ulkotoiminnan perustellut säännöt ja määritellään riittävän hyvä käytös. Aikuinen huolehtii työ- ja leikkirauhan säilymisestä ja kavereiden löytämisestä.

Tutustumis- ja kontaktileikkien ohella harjoitellaan leikkitaitoja ohjatusti. Kannustetaan leikkikavereiden vaihteluun ja lasten työskentelypareihin ja -ryhmiin ohjataan vaihtelua.

Suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä harjoitellaan myös toimimalla yhdessä nuorempien lasten kanssa.

Lapsia rohkaistaan kokeilemaan erilaisia leikkejä ja uusia asioita ilman sukupuolirajoja sekä lasten omia mieltymyksiä unohtamatta. Draamaleikit ovat tässä mukana.Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki tarvittaessa

S2 -opetus järjestetään integroituna ryhmän toimintaan sekä toteutetaan yksilöllistä ohjausta Tämä toiminta suunnitellaan yhteistyössä lapsen perheen kanssa.


Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa

Yhteistyö toteutetaan Maatullin ala-asteen koulun kanssa samaan tapaan kuin kaupungin päiväkodeissa

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt

Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä.

Järjestelyt suunnitellaan perheen, kiertävän lastentarhanopettajan, lasta hoitavien ja tutkivien tahojen kanssa yhteistyössä. Pyritään siihen että lapsi pysyy oman ikäryhmänsä mukana.

  • yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin.

  • moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan terveydenhoitaja tai muu asiantuntija